Planetary Model™
Hållbarhetsdata som håller

Beräkna och rapportera hela ekosystemvärdet för alla produkter.

material-hemsida_globe
planetary-model-1440×540-1

Vill du veta hur du kan mäta och rapportera din påverkan av dina produkter på klimat, ekosystem, vatten och andra intressanta parametrar? Har du behov av trovärdig data som backar om dina rapporteringskrav? Är du intresserad av att veta hur du kan mäta och rapportera ditt handavtryck från återbruk? Då är Planetary Model™ för dig.  

Den data som finns tillgänglig på produktnivå är oftast begränsad till utsläpp av koldioxidekvivalenter och missar därmed viktiga miljöparametrar som påverkan på exempelvis biologisk mångfald och vattenanvändning. Tillgängliga data är också långt ifrån heltäckande för alla de variationer av produkter som sätts på marknaden. 

Planetary Model™ löser detta och ger dig en tydlig bild av hur dina produkter faktiskt påverkar omvärlden och gör det enkelt att jämföra priset på återbrukade produkter med nypris för produkten. Modellen kan appliceras direkt in i andra system och utgå från redan existerande data så nu finns det inget som stoppar dig från att få korrekt hållbarhetsdata med ett rättvist klimatvärde kopplat till det ekonomiska värdet.

Att leverera korrekt data på miljöpåverkan från produktion och hantering av produkter är idag svårt. Planetary Model™ gör det enkelt.

Video från vårt lanseringswebinarie där vi presenterade Planetary Model™. Lyssna på hur verktyget fungerar och vilken information du får av att samarbeta med oss. 

material-hemsida_package

PRODUKTSPECIFIKT

Modellen kombinerar produktspecifik data (där det finns tillgängligt) och materialrecept för en stor bredd av produkter. Detta ger en uppskattning av påverkan för varje specifik produkt vid produktion och hantering.  

material-hemsida_evolving

DYNAMISK

Planetary Model™ är byggd för att vara dynamisk, vilket innebär att i takt med att fler produkter läggs till, desto bättre och mer produktspecifk data kommer modellen att kunna leverera.  

material-hemsida_science

VETENSKAPLIGT BASERAD

Planetary Model™ är designad enligt ISO-standarden 14040 och använder EcoInvent som bas för den miljöpåverkan som redovisas för respektive produkt.  

FOT- OCH HANDAVTRYCK

För att göra hållbar affärer behöver man inte bara ha koll på en produkts fotavtryck utan också dess handavtryck. Det som gör Planetary Model™ unik är att den tar hänsyn till samhällsvärdet av förlängd användning av en produkt. Modellen antar inte att en återbrukad produkt ersätter hela värdet av en ny produkt, ett antagande som enligt vetenskapen inte anses vara korrekt. 

Planetary Model™ kan leverera både ett fotavtryck av en produkt (de utsläpp som är ett resultat av en produkt) samt ett handavtryck (den positiva effekt som skapas när produkter repareras eller återförs till marknaden igen genom cirkulär handel, hållbar returhantering, eller andra typer av cirkulära flöden).

När modellen räknar på handavtrycket av en produkt så subtraheras den påverkan som sker i återbruksprocessen (exempelvis genom transporter, reparation och elanvändning) utifrån den specifika process som produkten har gått igenom för att komma tillbaka på marknaden igen.

material-hemsida_hand-foot

ÄR DU EN CIRKULENT?

Sysslar du med cirkulär handel och återbruk? Eller erbjuder en produkt som tjänst? Planetary Model™ möjliggör för dig att fånga upp den positiva miljöpåverkan som du skapar av att ha en cirkulär affär.

Med vetenskapligt baserad data som håller enligt Green Claims kan du tryggt visa dina kunder hur du arbetar och rapporterar hållbart.

ARBETAR DU INOM FÖRSÄKRING?

Arbetar du med cirkulär skadereglering där skador repareras? Genom Planetary Model™ får du möjligheten att visa på den positiva miljöpåverkan som skapas av att återställa produkter till ett funktionsdugligt sätt.

Ni får tydlig data att redovisa i er rapport och era kunder kan se hur ni jobbar med hållbarhet. Bra för er, för era kunder och för planeten!

ÄR DU ÅTERFÖRSÄLJARE?

Planetary Model™ kan hjälpa dig göra en första uppskattning av ekosystemvärdet för alla de produkter ni sätter på marknaden. På så sätt får du hjälp att avgöra vilka produkter som har störst påverkan på exempelvis vattenanvändning eller utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Informationen hjälper din organisation att hantera ert scope 3 och satsa på de produkter som levererar högst ekonomiskt värde och lägst ekosystemvärde.  

Du är i goda händer

evalena

Så hör av dig!

Evalena Blomqvist (PhD)
Affärsområdeschef Consulting, GIAB

evalena.blomqvist @ godsinlosen.se